Referat af generealforsamling sept. 21

Referat
Generalforsamlingen i Sauna og vinterbadeforeningen Almind-Wellet
Onsdag d. 29.09.21.
Ad.1: Valg af: -Dirigent: Peter Moos
-Referent: Elsebet Mørck
Ad.2: Bestyrelsens /formandens beretning:
Formandens gode beretning blev leveret mundtligt – Har man yderligere interesse – kontakt da
bestyrelsen via hjemmesiden.
Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:
Spm.: Hvad nu, hvis der pludselig kommer mange medlemmer – når der ikke er et loft på
medlemstallet?
Svar: Vi må ikke sætte en begrænsning på medlemstallet.
Spm.: Når vi taster vores kode, kan I så reg. belægningen?
Svar: Det kan vi ikke rigtig, da flere kan gå ind sammen.
Johan Brødsgaard besøger generalforsamlingen og fortæller, at han er glad for at være her i aften
og kunne konstatere, at det kører SÅ godt med foreningen og interessen /tilstrømningen fra/af
medlemmer..
Søbadene og saunaen er nogle interessante og spændende platforme og initiativer som Silkeborg
Outdoor hovedstad har skabt mulighed for/taget.
Søbadene er meget besøgt også tidligere – hele døgnet rundt – Silkeborg kommune forsøger at få
livreddere, der kan være på søbadene. Der kommer også handicap tilgang. Rygeforbud kommer
også i det næste år.
Hærværk har vi været udsat for men ikke nævneværdigt i 2021. Der var lidt i starten, men de der
udførte dette blev fundet, og det har muligvis gjort at vi ikke efterflg har været plaget af dette.
P pladser arbejdes der også på at etablere i det omfang det er muligt.
Spørgsmål/kommentarer til JB:
Spm: Har Silkeborg kommune mulighed for at beskære de kvædebuske der er ud mod vejen fra ppladsen på Østre, som gør at det er svært at få overblik/udsyn?
Svar: Det vil kommunen se på.
Spm. Hvad med sauna på Vestre søbad?
Svar: Det har vi ikke umiddelbart planer om, da det er noget med hvor mange kvadratmeter vi må
bygge i fht. Skov – og naturstyrelsens restriktioner.
Spm.: Måtterne på broen er mere glatte end selve broen om vinteren når der kommer frost. – kan
man enten fjerne dem eller lave som på trappetrinnene – Tagpap.
Svar: Det vil kommunen se på.
PAUSE
Ad.3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:
Regnskabet kommer til at ligge på hjemmesiden – se denne.
Regnskabet er godkendt – enstemmigt i forsamlingen.
Ad.4: Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver det samme – uændret – næste år 300 kr /årligt.
Ad.5: Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag til foreningen. Var der kommet nogle var de blevet sendt ud til
gennemsyn 8 dage inden generalforsamlingen.
Ad.6: Forslag til handlingsplan og budget:
Dette lægges også på hjemmesiden – se denne.
OBS: Saunaovnen og afskrivning af diverse materiel skal tilføjes budgettet fremover.
Ad.7: Valg af bestyrelse og suppleant
På valg er Formanden, kassereren og suppleanten.
Alle stiller op til genvalg – og derudover er der ikke andre der er på valg.
Freddy Skovbo er genvalgt som formand
Kristan Clemmesen er genvalgt som kasserer
Henrik Hauberg er genvalgt som suppleant
Ad.8: Valg af intern og ekstern revisor
Søren Dalgaard– vores interne revisor er genvalgt
”Tal og tanker” – vores eksterne revisor er genvalgt
Ad.9: Evt.
Spm.: Hvorfor har saunaen ikke åbent alle dage i året?
Svar: Vi forbinder saunaaktiviteten med koldt vandaktiviteten – og bestyrelsen tænker at har man
Forslag:
1) Det grønne tæppe i forrummet – er ulækkert og stinker af sure tæer- skal det ligge dér eller
har det ingen eller kun ringe funktion? – så det kan afskaffes?
2) Afløbet i forrummet er stoppet – det ønskes renset.
3) Kan der hænge en bruser forenden af en længere slange i forrummet ved vasken?
4) Kan der skærmes af lige udenfor saunaen hen til bruseren – så man kan gå hen i bruseren
nøgen og også klæde om lige udenfor saunaen uden at være til udstilling?
5) Kan I tage medlemsskabet op igen i fht til familiemedlemsskaber og gæstemedlemsskaber.
6) Temperaturen i saunaen er svingende… er det muligt, at temp. kan være 85-90 grader? Det
er sjældent den er på 85-90 grader om aftenen, når døren er gået op og i mange gange i
løbet af dagen.
7) Hvis der skal være gus i saunaen, skal man overveje om der skal være andre sten i ovnen –
der kommer ikke særligt meget damp, når man bare putter vand på stenene… Måske fordi
stenene er kalket til… Stenene skal renses jævnligt.
8) I bruseren – den udvendige udenfor saunaen er der alger både på væg og gulv – og afløbet
lugter… det skal renses og afløbet ”blæses” rent.
9) Der står ingen steder, at man ikke må hælde olier eller vand på saunastenene.
10) Det er et ønske at få kurve eller noget net/snor nede ved stigerne til trappestigen ned i
vandet – til brug i blæsevejr til håndklæderne.
11) Ang. olier og brug af æteriske olier i saunaen kunne det godt være nogen synes det er et
problem, hvis man f.eks lider af parfumeallergi… Det kan være man skal lave et vindue i
saunaen så der kan luftes ud.
12) Hvis der bliver mere tryk på brugen af saunaen – har man så overvejet mere rengøring end
der er i dag?
13) Debatten om ingen textiler/beklædning i saunaen og brugen af håndklæder skal præciseres
af bestyrelsen. Evt. findes piktogrammer, der viser hvordan håndklædet(erne) skal bruges
og at man ikke må have badetøj på i saunaen
14) Knager udenfor saunaen ønskes.
Tak for en god generalforsamling – for ro og for en ordentlig tone J