Vedtægter forSauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellet

§1 Foreningens navn
 
1.1 Foreningens navn er Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellet, stiftet i 2020.
 
§2 Foreningens hjemsted
 
2.1 Silkeborg Kommune, Østre Søbad. Området er ejet af staten/Naturstyrelsen.
 
2.2 De overordnede rammer for brugen af saunaen på Østre Søbad fastlægges i en benyttelsesaftale. Benyttelsesaftalen indgås imellem Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen og foreningen.
 
§3 Foreningens formål
 
3.1 Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellets formål er, at:
• understøtte mulighederne og skabe gode rammer for vinterbadning i Almindsø
• drifte saunaen på Østre Søbad
• fremme fællesskabet blandt vinterbadere i området
 
§4 Medlemskab
 
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen,når medlemskabet er registreret.
 
4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent (§9).
 
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, eller som ikke følger retningslinjerne. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
 
4.4 Foreningen har ikke et medlems loft i form af et maksimalt antal medlemmer.
 
4.5 Besøgende på Østre Søbad, som ikke er medlemmer, kan købe en engangsbillet til saunaen.
 
4.6 Børn under 15 år skal ledsages af forældre eller andre voksne over 18 år.
 
4.7 Kun medlemmer har adgang til fælles arrangementer og særlige medlemsaftener i foreningen.
 
§5 Generalforsamlingen
 
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september
 
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
 
5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
 
5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
 
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
 
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Forslag til handlingsplan og budget
• Valg af bestyrelse og suppleant
• Valg af intern og ekstern revisor
• Evt.
 
§6 Ekstraordinær generalforsamling
 
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
 
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.
 
§7 Bestyrelsen
 
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen samt driften af saunaen på Østre mellem de årlige generalforsamlinger.
 
7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
 
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
 
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
 
7.5 Bestyrelsens konstituerer sig selv med mininum formand, næstformand og kasserer.
 
7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 
7.7 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
 
§8 Regnskab/økonomi
 
8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6).
 
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
 
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
 
8.4. Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen skal godkende regnskabet.
 
§9 Kontingent
 
9.1.Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
 
9.2 Kontingentet skal afspejle foreningens driftsudgifter og fastsættes så lavt som muligt for at sikre offentlig adgang til saunaen.
 
9.3 Særlige aktiviteter i foreningen finansieres ved brugerbetaling for de enkelte aktiviteter.
 
§10 Dispositionsret
 
10.1 Det er formanden eller kassereren i forening sammen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
 
10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§11 Vedtægtsændringer
 
11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 
§12 Opløsning af foreningen
 
12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
 
12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Seneste nyt