Generalforsamling
i Sauna- & Vinterbaderforeningen  
”ALMIND-WELLET”
MANDAG D. 19.JUNI 2023 KL. 19.00
i ”Lunden”, Vestergade, 8600 Silkeborg – sal 1.
 
 
Inden generalforsamlingen serveres et lettere måltid mad for forhåndstilmeldte medlemmer fra kl. 18.00 i sal 2, ”Lunden”. 
 
DAGSORDEN for generalforsamlingen: 
 
 1. Valg af dirigent(er), referent og stemmetællere 
 2. Bestyrelsens beretning for sæson 2022/23 
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 4. Indkomne forslag * 
 5. Forslag til budget og kontingent 
 6. Valg til bestyrelsen:  
  På valg er 2 best.medl.:  Kristian Clemmensen & Freddy Skovbo 
  Valg af suppleant(er): På valg er Ulla Espersen 
 7. Valg af revisorer:  Eksternt: 
  Revisionsfirmaet ”Tal & Tanker”’’   Internt:  Søren Dalgaard 
 8. Eventuelt

 

*Der er indkommet tre forslag til generalforsamlings-vedtagelse omhandlende foreningens fremtidige virke:  
 
Forslag A – fra bestyrelsen:
Foreningen ”Almind-wellet” videreføres som vinterbaderforening uden benyttelsesaftale for saunaen med Silkeborg kommune. 
Vedtægterne (se længere nede) foreslås ændret i overensstemmelse hermed – se bilag A* 
 
Forslaget motiveres dels via formandens fremlæggelse af bestyrelsens beretning, dels af bestyrelsens udsendte nyhedsbrev fra maj -23, dels mundtligt af bestyrelsen før afstemning. 
 
 
Bestyrelsen opfordres til at genforhandle benyttelsesaftalen med Silkeborg kommune med udgangspunkt i kommunens ændrede krav, samt arbejde aktivt for at etablere foreningens egne lokaler. 
Forslaget motiveres via bilag B*(se længere nede), samt før en evt. afstemning. 
 
 
Bestyrelsen opfordres til at indgå en ny benyttelsesaftale med Silkeborg kommune og Naturstyrelsen, hvor det er tilladt at bruge badetøj i saunaen. De generelle retningslinjer ændres, så det enkelte medlem selv kan vælge, om de ønsker at benytte badetøj eller ej. 
Forslaget motiveres via bilag C* (se længere nede), samt før en evt. afstemning. 

Herunder kommer de 3 bilag, som har sammenhæng med de 3 forslag

Bilag A: (sammenhæng med forslag A)

Vedtægter for Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellet 

Nuværende vedtægter:
 
 
1.1 Foreningens navn er Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellet, stiftet i 2020. 
Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
1.1 Foreningens navn er Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellet, stiftet i 2020. 

Ændring:

 

Uændret

Nuværende vedtægter:
 
 

2.1 Silkeborg Kommune, Østre Søbad. Området er ejet af staten/Naturstyrelsen. 

2.2 De overordnede rammer for brugen af saunaen på Østre Søbad fastlægges i en benyttelsesaftale. Benyttelsesaftalen indgås imellem Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen og foreningen

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
2.1 Omkring Almind Sø, 8600 Silkeborg 

Ændring:

 

Ændring i stk. 2.1.

Stk. 2.2. fjernes

Nuværende vedtægter:
 
 

3.1 Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellets formål er, at:

• Understøtte mulighederne og skabe gode rammer for vinterbadning i Almindsø
• Drifte saunaen på Østre Søbad
• Fremme fællesskabet blandt vinterbadere i området

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
3.1 Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellets formål er, at:

• understøtte mulighederne og skabe gode rammer for vinterbadning, primært i 
   Almindsø
• fremme fællesskabet blandt vinterbadere i området

Ændring:

 

Ændring i stk. 3.1

Nuværende vedtægter:
 
 


4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent (§9).

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, eller som ikke følger retningslinjerne. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

4.4 Foreningen har ikke et medlems loft i form af et maksimalt antal medlemmer.

4.5 Besøgende på Østre Søbad, som ikke er medlemmer, kan købe en engangsbillet til saunaen.

4.6 Børn under 15 år skal ledsages af forældre eller andre voksne over 18 år.

4.7 Kun medlemmer har adgang til fælles arrangementer og særlige medlemsaftener i foreningen.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent (§9).

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, eller som ikke følger retningslinjerne. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.


4.4 Bestyrelsen har bemyndigelse til at indføre medlemsloft

4.7 Kun medlemmer har adgang til fælles arrangementer og særlige medlemsaftener i foreningen.


Ændring:

 

Stk. 4.4 ændres

Stk. 4.5 og 4.6 fjernes.

Nuværende vedtægter:
 
 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Forslag til handlingsplan og budget
• Valg af bestyrelse og suppleant
• Valg af intern og ekstern revisor
• Evt.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Forslag til handlingsplan og budget
• Valg af bestyrelse og suppleant
• Valg af intern og ekstern revisor
• Evt.

Ændring:

 

Uændret

Nuværende vedtægter:
 
 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

Ændring:

 

Uændret

Nuværende vedtægter:
 
 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen samt driften af saunaen på Østre mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand, næstformand og kasserer.

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.7 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

7.4: Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder en af suppleanterne i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsens konstituerer sig selv med minimum formand, næstformand og kasserer.

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.7 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Ændring:

 

Stk. 7.1 og 7.4 ændres

Nuværende vedtægter:
 
 

8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6).

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

8.4. Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen skal godkende regnskabet.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 

8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6). 

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

Ændring:

 

Stk. 8.4 fjernes

Nuværende vedtægter:
 
 

9.1.Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

9.2 Kontingentet skal afspejle foreningens driftsudgifter og fastsættes så lavt som muligt for at sikre offentlig adgang til saunaen.

9.3 Særlige aktiviteter i foreningen finansieres ved brugerbetaling for de enkelte aktiviteter.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
9.1.Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

9.3 aktiviteter i foreningen finansieres med fuld eller delvis brugerbetaling

Ændring:

 

Stk. 9.2 fjernes
Ændring i stk. 9.3

Nuværende vedtægter:
 
 

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening sammen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening sammen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

 

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Ændring:

 

Uændret

Nuværende vedtægter:
 
 

11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 
11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Ændring:

 

Uændret

Nuværende vedtægter:
 
 

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

 

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Forslag der stemmes om til generalforsamlingen d. 19. juni 2023:
 

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

 

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Ændring:

 

Uændret

Bilag B: (sammenhæng med forslag B)
 
Motivering af forslag B 
 
Vi er en del der har gjort os tanker om vores forenings fremtid og vi kan godt lide tanken om at få et sted som foreningen selv kan bestemme over, men er bekymret for bestyrelsens anbefaling om at videreføre foreningen uden sauna. Vi foreslår derfor at vi beholder saunaen på kommunes præmisser, mens vi samtidigt aktivt arbejder på at få vores eget sted. 
Der er stor forståelse for at bestyrelsen føler sig dårlig behandlet, når kommunen pludselig vælger at skifte holdning. Så det er forståeligt at bestyrelsen vælger at trække sig, da de ikke længere har det mandat de fik på den tidligere generalforsamling. Der sendes stor tak og vi bukker i al ærbødighed for det kæmpe arbejde hele bestyrelse og alle de frivillige har lagt i vores forening. Vi opfordrer alle i bestyrelsen til at genopstille på den kommende generalforsamling med det nye mandat de får. 
Kommunen har valgt at opsige den nuværende kontrakt med foreningen, men de har ikke fravalgt vores forening. Kommunen har valgt, at man fremover godt må have badetøj på i saunaen. Det har de gjort ud fra en tanke om, at de offentlige tilbud skal være for alle, og det mener de ikke, at det er på nuværende tidspunkt. Det er vi nødt til at forholde os til på vores generalforsamling. 
Vi bifalder i meget stor grad ønsket om at få lavet en ny sauna. Flere af os ser gerne, at vi ikke bare får en ny sauna, men en ”rigtig” vinterbadeklub, med sauna, omklædningsfaciliteter og fælles lokaler hvor man kan sidde bagefter og være sociale. MEN! Det kan tage mange år at få sådan et sted. Indtil da, må vi bare erkende, at saunaen er vores fælles lokale. Det er dér det sociale sker. Rigtig mange af vores medlemmer kommer i foreningen pga. saunaen og hvis vi fjerner den, kommer vi til at miste mange medlemmer og dermed indtægtsgrundlaget for det fremtidige foreningsarbejde. 
Silkeborg Kommune har ikke noget imod en vinterbadeklub. Tværtimod. Silkeborg Kommune er en outdoor kommune, og vinterbadere hører til blandt de mest outdoor-aktive i vinterhalvåret. Det er let at forestille sig, at vi vil kunne få opbakning og hjælp fra kommunen til at etablere nye lokaler, hvis vi samarbejder. 
Vi er formentligt den hurtigst voksende forening i kommunen og har rigtig mange medlemmer, med potentiale om at kunne få mange flere. Men vi er nødt til at have kapaciteten til det. Vi anbefaler derfor at stemme for at fortsætte foreningen med de nye krav fra kommunen. 
Derudover skal vi SAMTIDIG arbejde aktivt på at få en ”rigtig” vinterbadeklub, som er vores egen, og som man kender fra andre store byer som eks. Aalborg og Aarhus. Dvs. en forening med én eller flere saunaer, omklædningsfaciliteter og fælles lokaler med the-køkken hvor man kan være social før og efter for at styrke det enorme fællesskab vi allerede har skabt.  
Generalforsamlingen ønsker at beholde den nuværende forening og genforhandle benyttelsesaftalen af Kommunens sauna, samt at give den kommende bestyrelse mandat til at igangsætte opgaven med at etablere nye foreningslokaler til os. 
• Fortsæt foreningen, med alle de gode tiltag og regler som ellers er indført 
• Aftal en ny benyttelsesaftale med kommune – dvs. beholde saunaen, men med kommunens nye betingelser. 
• Arbejd aktivt for af etablere nye facilitet som foreningen ejer og bestemmer over, og som i langt højere grad understøtter det sociale element i vinterbadning, finansieret af medlemsindtægter, fondsansøgninger og lån. 
 
 
Bilag C: (sammenhæng med forslag C)
 
I foreningens vedtægterne fremgår af paragraf 3: 
  
3.1 Sauna- og Vinterbaderforeningen Almind-Wellets formål er, at: 
 understøtte mulighederne og skabe gode rammer for vinterbadning i Almindsø 
• drifte saunaen på Østre Søbad 
• fremme fællesskabet blandt vinterbadere i området 
  
På Almind-wellet.dk skriver medlemmer under på ved indmeldelse, at man vil overholde klubbens generelle retningslinjer som blandt andet omhandler at saunaen benyttes uden badetøj. 
Der er nu fremkommet ønske fra nogle af klubbens medlemmer, at man gerne vil have mulighed for at benytte saunaen i badetøj. 
Ved at ændre de generelle retningslinjer som ovenfor (forslag C), er ønsket at forening kan fortsætte med at skabe gode rammer for vinterbadning i Almindsø og drifte saunaen ved Østre Søbad.